Да запазим гората!

На стопанството

Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Гоце Делчев за 2022г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2022Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Информация за безвъзмездно предоставяни фиданки от ТП ДГС Гоце Делчев
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Гоце Делчев за 2021г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Гоце Делчев за 2020г.
Тръжен регламент за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина при ТП ДГС Гоце Делчев
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Гоце Делчев за 2019г.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Гоце Делчев за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Гоце Делчев за 2017г.