Да запазим гората!

Новини и актуална информация

Важно

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Държавно горско стопанство „Гоце Делчев” е основано през 1913 г. Разположено е по източните склонове на Пирин, върху част от северните склонове на планините Славянка и Стъргач, част от западните склонове на Родопите и част от долината на р. Места.

Релефът е типично планински.

Надморската височина е от 424 до 2054 м. Хидроложката мрежа е образувана от река Места и притоците є, най-големият от които е река Мътница.

Общата площ на държавните горски територии в стопанството е 30 354 ха, като близо 80% от тях са включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000”. Лесистостта е 44%.

Основните дървесни видове при иглолистните са бял бор, черен бор, смърч, бяла мура и ела.

Широколистните са представени от бук, зимен дъб, благун, келяв габър и др.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 46 870 куб.м.

В ДГС „Гоце Делчев“ функционират четири горски разсадника: „Сушица“ с площ 92 дка, „Край града“ с площ 34 дка, „Лом 1“ и „Лом 2“ с обща площ 23 дка. 

В стопанството са обособени три държавни дивечовъдни участъка с обща площ 8 064 ха – „Бански чарк“, „Мурата“ и „Труп поляна – Юруците“.

Ловностопанските райони са с обща площ 53 589 ха.

Основните видове дивеч са сърна, дива свиня, заек, планински кеклик и яребица.

Изключително е разнообразието от редки растителни видове в защитената местност Павльова падина до с. Илинден.

Голям интерес предизвиква редкият вид пиринско лале Tulipa pirinica Delip.

Сред природните забележителности в района са скалните образувания Пиростията до с. Мусомище и Купена до с. Брезница, където може да се види и интересният водопад на река Туфча. 

ДГС „Гоце Делчев” разполага със собствена база, разположена в с. Попови ливади, и предлага възможности за организиран ловен туризъм.

В района има добри условия и за природосъобразен туризъм.

През стопанството преминават международният туристически маршрут Е-4 и подходите за Национален парк „Пирин“ и за резерватите „Ореляк“ и „Али ботуш“.

Една легенда разказва, че името на местността Попови ливади (Папаз чаир) се свързва със съдбата на родолюбив свещеник, който живял по времето на турското иго и се укривал от османлиите между върховете Ореляк и Свещник.

С времето хората започнали да наричат местността Попови ливади.

Адрес: гр. Гоце Делчев 2900, Област Благоевград

ул. „Скопие“ № 2

тел.: 0887  198 612

dl_gdelchev@abv.bg

https://dgs-gotse-delchev.uzdp.bg

Виж още