Да запазим гората!

Обявления

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАДДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ (18.11.2021)

ЗАПОВЕД (18.11.2021)