Да запазим гората!

Горска сертификация

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
Информация за отдели с предвидени дейности 2023г.
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ТП „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ПРЕЗ 2022 Г.
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
ДЕКЛАРАЦИЯ към Критерий 1.8 от Националния стандарт за отговорно управление на горите в България
СПИСЪК на дървесните и недървестни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС Гоце Делчев
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели от територията на ТП ДГС Гоце Делчев, с предвидено ползване на дървесина 2022 г.
ВЪТРЕШНИ правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на работниците и местните общности
ВЪТРЕШНИ правила за защита на лицата, подали сигнали за корупционни прояви и или конфликт на интереси в ТП ДГС Гоце Делчев
АНАЛИЗ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
ДЕКЛАРАЦИЯ към Критерий 1.8 от Националния стандарт за отговорно управление на горите в България
Анализ на проведения мониторинг в ТП ДГС Гоце Делчев през 2021г.
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Гоце Делчев
Информация за планирано ползване през 2021г. по подотдели и местности.
Анализ на проведения мониторинг в ТП ДГС Гоце Делчев през 2020
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Гоце Делчев"
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Гоце Делчев
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Гоце Делчев“ през 2019 г.
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС-Гоце Делчев“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Политика на ТП ДГС Гоце Делчев срещу корупцията и сродни на нея явления
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Гоце Делчев
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Гоце Делчев
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в горски територии
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности